Parresia logo

Exporter cette référence

Maladie parodontale et syndrome de Takayasu

Actual. Odonto-Stomatol., 246 (2009) 135-142
DOI: https://doi.org/10.1051/aos/2009004