Parresia logo

Exporter cette référence

Traitements non chirurgicaux des sialolithiases : sialendoscopie et lithotripsie extra-corporelle (LEC)

Actual. Odonto-Stomatol., 253 (2011) 5-17
DOI: https://doi.org/10.1051/aos/2011102