Parresia logo

Exporter cette référence

Traitements non chirurgicaux des sialolithiases : sialendoscopie et lithotripsie

Actual. Odonto-Stomatol., 277 (2016) 6
DOI: https://doi.org/10.1051/aos/2016046